Լրացրու աղյուսակը (x1 -ը փոքր արմատն է):
 
Բերված տեսքի քառակուսային հավասարումներ x1+x2x1x2x1x2
x2+21x+98=0
x2-9x-36=0