19;8;121;0.16 թվերից ընտրիր այն երեքը, որոնցից մեկն ամբողջ թիվ է, երկրորդը՝ վերջավոր տասնորդական կոտորակ, իսկ երրորդը՝ անվերջ տասնորդական ոչ պարբերական կոտորակ (տեղադրիր թվերը):
ա) Ամբողջ թիվ՝ i

բ) Վերջավոր տասնորդական կոտորակ՝ i

գ) Անվերջ տասնորդական ոչ պարբերական կոտորակ՝ i