Հիշենք հիմնական գաղափարները:
Միանդամներ
1. Միանդամ անվանում են հանրահաշվական այն արտահայտությունը, որն իրենից ներկայացնում է թվերի և բնական աստիճան բարձրացրած փոփոխականների արտադրյալ:
Առանձին թվերը և տառերը նույնպես միանդամներ են:
Զրո թիվը կոչվում է զրոյական միանդամ:
Միանդամների օրինակներ՝
 
3ab,15a2xy3,a2xy37,3xy2234x3ab4,1,9anbnn
2. Ասում են, որ փոփոխական պարունակող ոչ զրոյական միանդամն ունի կատարյալ տեսք, եթե այն ունի միայն մեկ թվային արտադրիչ, որը գրված է առաջին տեղում, իսկ յուրաքանչյուր փոփոխական հանդես է գալիս միայն մեկ անգամ՝ գրված որոշակի աստիճանի տեսքով:
Տառերը գրվում են լատիներեն այբուբենի հերթականությամբ:
Կատարյալ տեսքի միանդամի թվային արտադրիչը կոչվում է միանդամի գործակից:
Ցանկացած միանդամ կարելի է բերել կատարյալ տեսքի:
Հետևյալ օրինակում ցույց է տրվում, թե ինչպես է դա արվում:
 
3x2yz23xy2z3=323x3y3z4=2x3y3z4
 
Բերված օրինակում միանդամի գործակիցը հավասար է \(-2\)-ի:
3. Կատարյալ տեսքի ոչ զրոյական միանդամի աստիճան կոչվում է նրա մեջ մտնող բոլոր տառերի աստիճանների գումարը: 0-ից տարբեր թիվ հանդիսացող միանդամը համարվում է զրո աստիճանի միանդամ:
Զրո թիվը միակ միանդամն է, որի աստիճանը որոշված չէ:
 
Բերված օրինակներում  15a2xy3 միանդամը  2+1+3=6  աստիճանի է, իսկ  2x3y3z4 միանդամը՝  3+3+4=10 աստիճանի:  3z,5c  միանդամները \(1\)-ին աստիճանի են, իսկ  2,25,0,4,3  թվերը \(0\) աստիճանի միանդամներ են:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շևկին, Հանրահաշիվ, 9-րդ դասարան, Անտարես, 2013