Անհավասարումների համախումբը բաղկացած է մեկ կամ մի քանի անհավասարումներից: Այդ անհավասարումները միավորվում են քառակուսի փակագծով: Պետք է գտնել այդ անհավասարումներից գոնե մեկին բավարարող լուծումները: 
Փոփոխականի այն արժեքները, որոնց դեպքում համախմբի անհավասարումներից գոնե մեկը վերածվում է ճիշտ անհավասարության, կոչվում են անհավասարությունների \(համախմբի\)  \(լուծումներ:\)
Ռացիոնալ անհավասարումների համախումբը լուծելու համար, պետք է լուծել համախմբի յուրաքանչյուր անհավասարումը և այնուհետև գտնել ստացված լուծումների բազմությունների միավորումը: Դա էլ հենց կլինի համախմբի բոլոր լուծումների բազմությունը:
Լուծենք հետևյալ համախումբը՝ 2x1>5x+3x50
 
1. Լուծենք առաջին` գծային անհավասարումը:
 
2x1>52x>6x>3
ham5.png
 
Այս անհավասարման լուծումների բազմություննն է՝  x3;+
 
2. Լուծենք երկրորդ՝ քառակուսային անհավասարումը՝  x+3x50
 
Գտնում ենք եռանդամի զրոները՝
 
x+3=0x5=0x=3x=5
 
Գտնված զրոները տեղադրում ենք կոորդինատային առանցքի վրա, պարզում եռանդամի նշանները առաջացած միջակայքերում և ընտրում այն միջակայքը, որտեղ ֆունկցիայի արժեքները մեծ են կամ հավասար զրոյից:  
 
ham6.png
Այս անհավասարման լուծումների բազմություննն է՝ x(;3][5;+)
 
3. Կոորդինատային առանցքի վրա տեղադրենք երկու քայլերում ստացած բազմությունները և գտնենք դրանց միավորումը:  
 
ham7.png
 
Պատասխան՝ (;3](3;+)
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շևկին, Հանրահաշիվ, 9-րդ դասարան, Անտարես, 2013