Որոշիր այս ֆունկցիաների հատման կետերի աբսցիսները՝ y=5x21y=x3
 
Թվերը գրիր աճման կարգով, եթե հատում չկա, ապա տեղադրիր \(-\) նշանը:
 
Պատասխան՝ x1=i;x2=i