Ռեկուրենտ բանաձևերով տրված են երկու հաջորդականություն:

Գրիր դրանց \(n\)-րդ անդամների բանաձևերը:

Պատուհաններում գրիր թվեր:

ա) x1=1,xn=xn1+9, եթե n=2,3,4,...

Պատասխան՝  xn=ini

բ) x1=2,xn=4xn1, եթե n=2,3,4,...

Պատասխան՝  xn=iin1