Գտի՛ր այն բառը, որի հոգնակին սխալ է կազմված և ուղղի՛ր:  
 
  
 
 Ճիշտ կազմությունը՝