Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հանգույցները տեսանելի դարձնելը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ո՞րն է կոչվում հանգույց

Բարդություն հեշտ

2
3. Կորի տեղամասի ձևափոփոխումը

Բարդություն հեշտ

2
4. Հանգույցների տիպերը

Բարդություն միջին

4
5. Հանգույցների տիպերը փոխելը

Բարդություն բարդ

6
6. Կորի հանգույցը նշելը

Բարդություն բարդ

6
7. Կորի մի քանի հանգույց նշելը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք: Թեմա՝ Աշխատանք կորերի հետ

Բարդություն միջին

22

Ուսումնական ձեռնարկներ