6-րդ դասարան

 1. Ինֆորմացիա

  1. Ինֆորմացիա: Ինֆորմացիայի ներկայացման ձևերը

  2. Ինֆորմացիայի կուտակումը, մշակումն ու փոխանցումը

 2. Անհատական համակարգիչ

  1. Անվտանգության տեխնիկա: Անհատական համակարգչի ընդհանուր կառուցվածքը

  2. Հիշող, ներմուծող և արտածող սարքեր

  3. Համակարգչի ծրագրային ապահովումը: Ֆայլային համակարգ

  4. Աշխատանքային սեղան: Start գլխավոր մենյուն

  5. Պատուհանի կառուցվածքը

 3. Գրաֆիկական խմբագրիչներ

  1. Համակարգչային գրաֆիկա: Paint գրաֆիկական խմբագրիչի պատուհանը

  2. Գործիքների խմբեր: Ներկապնակ

  3. Ֆայլային գործողություններ

  4. Նկարչության այլ միջոցներ

  5. Մակագրության կցումը նկարին: Աշխատանք նկարի նշված կտորի հետ

 4. Տեքստային խմբագրիչներ

  1. Microsoft Word տեքստային խմբագրիչ

  2. Տեքստի ներմուծումը: Տառաշարի պարամետրերի սահմանումը

  3. Կատարված գործողությունների վերանայում

  4. Ֆայլային գործողություններ

  5. Էջի և պարբերության ձևաչափի սահմանում

  6. Աշխատանք տեքստի նշված հատվածի հետ

7-րդ դասարան

 1. Տեքստային խմբագրիչներ

  1. Microsoft Word տեքստային խմբագրիչ

  2. Տեքստի ձևաչափի սահմանում

  3. Այբուբենի փոփոխման KDWin ծրագիրը

  4. Աշխատանք մի քանի փաստաթղթերի հետ

  5. Փաստաթղթի նախնական դիտում և տպագրում

 2. Համակարգչային հմտություններ

  1. Ֆայլային համակարգ

  2. Գործողություններ օբյեկտների հետ

  3. Զամբյուղ (Recycle Bin) թղթապանակ

 3. Ինֆորմացիայի աղբյուրներ: Ինֆորմացիայի քանակի չափումը

  1. Ինֆորմացիայի աղբյուրներ

  2. Ինֆորմացիայի կոդավորումը

  3. Ինֆորմացիայի քանակի չափման միավորները տեխնիկայում

  4. Ինֆորմացիայի կրիչների թվային բնութագրերը

 4. Համակարգչային հեռահաղորդակցուղիներ

  1. Համացանց

  2. Ինֆորմացիայի որոնումը Համացանցում

  3. Համացանցին առնչվելու անվտանգությունը և էթիկան

 5. Ինֆորմացիայի համակարգչային ցուցադրում

  1. Հիմնական հասկացություններ և սահմանումներ

  2. Նոր ցուցադրման ստեղծումն և պահպանումը

  3. Ինֆորմացիայի ներմուծումը ցուցադրման մեջ

  4. Աշխատանք սլայդների հետ

  5. Սլայդների ձևավորումը

  6. Ցուցադրումներում հատուկ էֆեկտների կիրառումը

 6. էլեկտրոնային աղյուսակներ

  1. էլեկտրոնային աղյուսակներ

  2. Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակ

  3. Աղյուսակային տվյալների ներմուծումը

  4. Աշխատանք աղյուսակի բջիջների հետ

  5. Excel –ում հաշվարկների իրագործումը

  6. Աշխատանքային թերթի պարամետրերի սահմանումը։ Փաստաթղթի տպագրումը

8-րդ դասարան

 1. Էլեկտրոնային աղյուսակներ

  1. Excel էլեկտրոնային աղյուսակ

  2. Բջիջների հասցեավորման սկզբունքը

  3. Տվյալների ներկայացումը դիագրամների տեսքով

  4. Աշխատանք դիագրամի և դրա տարրերի հետ

  5. Մաթեմատիկական ֆունկցիաների արժեքների աղյոսակներ

 2. Համակարգչային հեռահաղորդակցուղիներ

  1. Էլեկտրոնային փոստ: Էլեկտրոնային հասցե

  2. էլեկտրոնային նամակի առաքում և ստացում

  3. Համակարգչային վիրուսներ և հակավիրուսային ծրագրեր

  4. էլեկտրոնային փոստին առնչվելու անվտանգությունը և էթիկան

 3. Գրաֆիկական խմբագրիչներ

  1. Գրաֆիկական ինֆորմացիայի ներմուծման և արտածման սարքեր

  2. CorelDraw վեկտորային գրաֆիկական խմբագրիչ

  3. Նկարչության հիմնական գործիքներ

  4. Օբյեկտների գունավորումը

  5. Աշխատանք օբյեկտների հետ

  6. Աշխատանք կորերի հետ

  7. Գրաֆիկական ֆայլերի պահպանման ձևաչափեր

 4. Համակարգչային գրագիտություն

  1. Գործողություններ ֆայլային օբյեկտների հետ

  2. Օբյեկտի որոնումը

 5. Մոդելավորում

  1. Օբյեկտ և մոդել

  2. Մոդելների տեսակները

  3. Մոդելների դասակարգումն ըստ կառուցման նպատակի

 6. Տեքստային խմբագրիչներ

  1. Էջի ձևաչափի սահմանումը

  2. Էջի ֆոնի ձևավորում

  3. Տեքստային փաստաթղթի շաբլոններ

 7. Ինֆորմացիայի կոդավորումը համակարգչում

  1. Նշաններ: Նշանային համակարգեր

  2. Ինֆորմացիայի կոդավորումը համակարգչում

 8. Տվյալների հենքեր

  1. Տվյալների հենքեր

  2. Տվյալների պարզագույն հենքի կառուցվածքը

  3. Հենքային տվյալների ղեկավարման համակարգեր

  4. Աղյուսակների ստեղծում և խմբագրում

  5. Աշխատանք աղյուսակի դաշտերի և գրառումների հետ

  6. Աղյուսակում ինֆորմացիայի որոնումն ու փոխարինումը