1. Էլեկտրոնային աղյուսակներ

  1. Excel էլեկտրոնային աղյուսակ

  2. Բջիջների հասցեավորման սկզբունքը

  3. Տվյալների ներկայացումը դիագրամների տեսքով

  4. Աշխատանք դիագրամի և դրա տարրերի հետ

  5. Մաթեմատիկական ֆունկցիաների արժեքների աղյոսակներ

 2. Համակարգչային հեռահաղորդակցուղիներ

  1. Էլեկտրոնային փոստ: Էլեկտրոնային հասցե

  2. էլեկտրոնային նամակի առաքում և ստացում

  3. Համակարգչային վիրուսներ և հակավիրուսային ծրագրեր

  4. էլեկտրոնային փոստին առնչվելու անվտանգությունը և էթիկան

 3. Գրաֆիկական խմբագրիչներ

  1. Գրաֆիկական ինֆորմացիայի ներմուծման և արտածման սարքեր

  2. CorelDraw վեկտորային գրաֆիկական խմբագրիչ

  3. Նկարչության հիմնական գործիքներ

  4. Օբյեկտների գունավորումը

  5. Աշխատանք օբյեկտների հետ

  6. Աշխատանք կորերի հետ

  7. Գրաֆիկական ֆայլերի պահպանման ձևաչափեր

 4. Համակարգչային գրագիտություն

  1. Գործողություններ ֆայլային օբյեկտների հետ

  2. Օբյեկտի որոնումը

 5. Մոդելավորում

  1. Օբյեկտ և մոդել

  2. Մոդելների տեսակները

  3. Մոդելների դասակարգումն ըստ կառուցման նպատակի

 6. Տեքստային խմբագրիչներ

  1. Էջի ձևաչափի սահմանումը

  2. Էջի ֆոնի ձևավորում

  3. Տեքստային փաստաթղթի շաբլոններ

 7. Ինֆորմացիայի կոդավորումը համակարգչում

  1. Նշաններ: Նշանային համակարգեր

  2. Ինֆորմացիայի կոդավորումը համակարգչում

 8. Տվյալների հենքեր

  1. Տվյալների հենքեր

  2. Տվյալների պարզագույն հենքի կառուցվածքը

  3. Հենքային տվյալների ղեկավարման համակարգեր

  4. Աղյուսակների ստեղծում և խմբագրում

  5. Աշխատանք աղյուսակի դաշտերի և գրառումների հետ

  6. Աղյուսակում ինֆորմացիայի որոնումն ու փոխարինումը