Օղակավոր որդերի կարգաբանական ո՞ր խմբին է պատկանում այն օրգանը, որը չեզոքացնում է հողի թթվայնությունը:
 
Ամարսողական
Բարյունատար
Գնյարդային
Դ
արտազատական
 
17.jpg
 
Պատասխան՝
Աղբյուրները
https://l-micro.integrasib.ru/wp-content/uploads/2018/05/24126b1c7e103a58fa2d588a79455339.jpg