Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Օղակավոր որդերի հիմնական ներկայացուցիչները 1Մ.
2. Անձրևորդի օրգանները և դրանց գործառույթները 4Մ.
3. Որդերի բամազանությունը և կազմավորումը 8Մ.
4. Անձրևորդի կառուցվածքային և գործառնական կազմավորվածությունը 3Մ.