Որոշել ճիշտ պատասխանները:
 
Կամրջում գտնվող կորիզները ղեկավարում են`
 
Միջին ուղեղը ապահովում է
 
Միջանկյալ ուղեղի բաժիներն են տեսաթումբը և , որոնցում գտնվում են  կենտրոնները: