Որոշիր, թե արդյո՞ք ճիշտ է կատարված գործողությունը:
 
(9+8)4=(94)(84)
 
Պատասխան՝ գործողությունը  է կատարված: