51 \(·\) 484 \(=\) 24684 բազմապատկումը ճիշտ է կատարված:
  
Որոշիր 510 \(·\) 484 արտադրյալը:
 
Պատասխան՝