489 \(-\) 225 \(=\) 264 հավասարության մեջ նվազելին փոքրացվում է 6-ով:
  
Որոշիր ստացված տարբերությունը:
 
Պատասխան՝