Որոշիր 74+336 գումարը, եթե հայտնի է, որ 336+74 \(=\) 410
  
Պատասխան՝ 74+336 \(=\)