Քանի որ, 62+20 \(=\) 82, ապա 31 \(+\) 62+20 \(=\) 82+31
 
Արդյո՞ք ճիշտ է բերված պնդումը:
 
Պատասխան՝