Որոշիր, թե ո՞ր հայերեն տառն է ստացվում՝ \(Ե + Դ\):
 
Պատասխան (հայերեն մեծատառը