Տրված է \(8\) թիվը:
 
Որոշիր, թե քանի՞ թվանշանների միջոցով է գրվում այս թիվը:  
 
Պատասխան՝