Լրացրու աղյուսակը.
 
Հարյուրհա-
 զարավոր      
 Տասհազա-
   րավոր         
 Հազարավոր
                         
Հարյուրավոր
 
Տասնավոր
                     
  Միավոր 
                    
      Թիվը   
 
         6       5          2                 0        4      9   
                                520609