Լրացրու աղյուսակի երկու դատարկ վանդակները, օգտագործելով \(a\)-ի աղյուսակում բերված արժեքները:  
 
\(a\)
41
30
a+233