Տրված է, որ՝  \(t < c < b < x\):
 
Համեմատիր կոտորակները՝
 
xb+x  xc+t