Համեմատիր արտահայտությունները (օգտագործիր \(>\), \(<\) և \(=\) նշանները):
 
1 կմ  12-րդ մաս  600 մ 120-րդ մաս: