Տրված է, որ \(c\)-ն և \(m\)-ն թվեր են և \(c\) < \(m\):
 
Համեմատիր կոտորակները՝
 
1m  1c