Քանի որ, 7 ·9 \(=\) 63, ապա 32 \(·\) 7 ·9\(=\)63 ·32
 
Արդյո՞ք ճիշտ է բերված պնդումը: