70\( -\)\( (\)30\( + \)7\() =\)\( \) հավասարությունից բխում է \( +\)\( (\)30\( + \)7\() =\)\( \)70 հավասարությունը: