Գրիր խառը թիվը՝ հինգ ամբողջ յոթ տասներեքերորդ:
 
iii