Տրված է ուղիղների զուգահեռությանը նվիրված պնդում: Արդյո՞ք այն ճիշտ է:
 
Եթե հարթության մեջ երկու ուղիղներ զուգահեռ չեն, ապա դրանք հատվում են: