Տրված է, որ \(d\) -ն և \(m\) -ն բնական թվեր են և \(d\) < \(m\)
 
Համեմատիր կոտորակները՝
 
dm  md