Մեկ րոպեի ո՞ր մասն է կազմում 2 վայրկյանը:
  
Պատասխան
2 վայրկյանը կազմում են րոպեի 1i-րդը: