Կատարիր գործողությունը և բաժանելին արտահայտիր թերի քանորդի և մնացորդի միջոցով՝ օգտագործելով a=bc+r բանաձևը, որտեղ \(a\)-ն բաժանելին է, \(b\)-ն՝ բաժանարարը, \(c\)-ն՝ թերի քանորդը և \(r\)-ը՝ մնացորդը:
 
430 \(:\)23
 
Պատասխան՝ 430=23i+i