Մնացորդով բաժանում
Կատարենք \(131 : 5 = 26\) (\(1\) մնացորդ) բաժանումը:
 
131526¯10¯3130¯1
 
Այսպիսի դեպքերում ասում են, որ բաժանումը կատարված է մնացորդով:
 
Բաժանման մասնակիցները՝
 
\(131\)-ը կոչվում է բաժանելի
 
\(5\)-ը կոչվում է բաժանարար,
 
\(26\)-ը կոչվում է թերի քանորդ
 
\(1\)-ը կոչվում է մնացորդ:
 
Կատարենք ստուգում՝ \(131 = 5 · 26 + 1:\)
Մնացորդով բաժանման ժամանակ կատարվում է հետևյալ հավասարությունը՝ \(a =  b · с + r\), որտեղ, \(a\)-ն բաժանելին է, \(b\)-ն՝ բաժանարարը, \(с\)-ն՝ թերի քանորդը, \(r\)-ը՝ մնացորդը: 
\(5\)-ի բաժանելիս ուշադրություն դարձրու մնացորդների վրա:
 
\(135 : 5 = 27\)  (\(0\) մնացորդ)
\(136 : 5 = 27\)  (\(1\) մնացորդ 
\(134 : 5 = 26\)  (\(4\) մնացորդ)
\(133 : 5 = 26\)  (\(3\) մնացորդ)
\(132 : 5 = 26\)  (\(2\) մնացորդ) և այլն:  
 
Նկատում ենք, որ \(5\)-ի բաժանելիս մնացորդում մնում են միայն \(0, 1, 2, 3, 4\) թվերը, այսինքն՝ այն թվերը, որոնք փոքր են \(5\)-ից (ստուգիր մյուս թվերի դեպքում):
 
Ուշադրություն
Մնացորդը միշտ փոքր է բաժանարարից:
Այն դեպքերում, երբ մնացորդը հավասար է \(0\)-ի, ասում են, որ բաժանումը կատարվել է անմնացորդ:
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006: