Դիցուք a=66 և x=a.
 
x և a թվերի վերաբերյալ ո՞ր պնդումներն են ճիշտ: