Համեմատության եզրային անդամի որոշելը
Դիտարկենք համեմատություն, որում պետք է գտնել եզրային անդամներից որևէ մեկը:
Համեմատության ցանկացած եզրային անդամ հավասար է միջին անդամների արտադրյալի հարաբերությանը մյուս եզրային անդամին:
Օրինակ
Լուծենք հավասարումները:
ա) t8=1016
 
բ) 23=8x 
Լուծում
 
ա) Կիրառելով համեմատության հիմնական հատկությունը, ստանում ենք՝
 
 t8=1016t16=810t=8110162=110521=51=5t=5¯¯
 
 
բ) Նույն կերպ՝ կիրառելով համեմատության հիմնական հատկությունը, ստանում ենք՝  
 
23=8x2x=38x=38421=341=12x=12¯¯
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012