Համեմատության միջին անդամի որոշելը
Դիտարկենք համեմատություն, որում պետք է գտնել միջին անդամներից որևէ մեկը:
Համեմատության ցանկացած միջին անդամ հավասար է եզրային անդամների արտադրյալի հարաբերությանը մյուս միջին անդամին:
Օրինակ
Լուծենք հավասարումները:
 
ա) 14y=74
 
բ) 1347=z8 
Լուծում
  
ա) Կիրառելով համեմատության հիմնական հատկությունը և կրճատելով \(7\)-ով, ստանում ենք՝
 
 14y=74144=y7y=1447=241=81=8y=8¯¯
 
բ) Խառը թիվը ներկայացնենք անկանոն կոտորակի տեսքով՝
 
 134=4+34=74
 
Կիրառելով համեմատության հիմնական հատկությունը, ստանում ենք՝
 
 747=z8748=7z72=7zz=727=21=2z=2¯¯
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012