Նշի՛ր այն բառերը, որոնց արմատները միացած են առանց կապակցող ձայնավորի (հոդակապի):