Հաշվի՛ր ինչի՞ է հավասար 3 մոլ ցեզիումի հիդրիդում և 2 մոլ ծծմբաջրածնում՝ H2Sջրածնի տարրի գումարային զանգվածը:
 
Պատասխան՝  \(m \)(\(H\)) \(= \) գ