Որոշի՛ր ի՞նչ զանգվածով (գ) ֆոսֆորական թթու  կստացվի համապատասխան պայմաններում 67 մմոլ ֆոսֆորից՝ ըստ ստորև գրված ուրվագրի (ընդունի՛ր, որ ռեակցիաներն ընթանում են քանակապես):
 
 PP2O5H3PO4
 
Պատասխանը մուտքագրել առանց կլորացնելու:
 
Պատասխան՝ \(m\) (H3PO4) \(=\)  գ