Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ավոգադրոյի օրենքը, գազի մոլային ծավալը Իմանալ նյութի ագրեգատային վիճակները, գազային ագրեգատային վիճակի առանձնահատկությունները, Ավոգադրոյի օրենքը, դրանից բխող հետևությունները և կիրառել դրանք

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գազային վիճակում գտնվող նյութերի ընտրություն՝ ըստ անվանումների 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տարբեր նյութերի անվանումների թվարկումից գազային վիճակում գտնվող նյութերի անվանումների ճիշտ ընտրություն
2. Նյութի ընտրությունը՝ ըստ ծավալի փոփոխությանը ճնշման ազդեցության տակ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների իմացությունը տարբեր ագրեգատային վիճակում գտնվող նյութերի կառուցվածքային մասնիկների միջև հեռավորության վրա ճնշման ազդեցություն տեսակետից: Կարողանալ ընտրել տրված նյութերից՝գազայինը
3. Գազային վիճակում գտնվող նյութի ծավալի հաշվումը ըստ նյութաքանակի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները Ավոգադրոյի օրենքի վերաբերյալ: Կարողանալ հաշվել գազի ծավալն ըստ նրա նյութաքանակի
4. Միևնույն ծավալ զբաղեցնող նյութերի ընտրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները Ավոգադրոյի օրենքի վերաբերյալ: Կարողանալ տրված նյութերից ընտրել գազային ագրեգատային վիճակում գտնվող նյութերը
5. Գազի զանգվածի որոշումն՝ ըստ նրա քանակի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Իմանալ նյութի քիմիական բանաձևը: Կարողանալ հաշվել գազի մոլային զանգվածը
6. Գազի ծավալի որոշումն՝ ըստ հայտնի նյութաքանակի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները գազի մոլային ծավալի վերաբերյալ: Կարողանալ որոշել նյութի զբաղեցրած ծավալը՝ ըստ տրված քանակի
7. Գազային խառնուրդի ծավալի որոշումն՝ ըստ գազերի հայտնի նյութաքանակների 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները Ավոգադրոյի օրենքի և մոլային ծավալի վերաբերյալ: Ամրապնդել տեսական գիտելիքների հիման վրա հաշվարկներ կատարելու կարողությունները
8. Գազային նյութի անվանման ընտրություն և նրա մոլային զանգվածի հաշվում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Տարբեր նյութերի անվանումների թվարկումից կարողանալ ընտրել գազային նյութի անվանումը և հաշվել նրա մոլային զանգվածը
9. Գազի ծավալի որոշումն՝ ըստ նյութի հայտնի զանգվածի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Ստուգել սովորողների տարբեր ֆիզիկական մեծությունների միջև կապ հաստատելու և հիմնվելով հայտնի մեծությունների արժեքների հիման վրա, անհայտի որոշելու կարողությունները: Կրկնել նյութի զանգված, մոլային զանգված, քանակ հասկացությունները
10. Տարբեր քանակներով գազերի խառնուրդի ծավալի հաշվումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Կարողանալ հաշվել մի քանի գազերից բաղկացած խառնուրդի ծավալն ըստ առանձին գազերի քանակների
11. Գազի հայտնի զանգվածի միջոցով ծավալի հաշվում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Կարողանալ հաշվել գազի ծավալը ըստ նրա տրված զանգվածի: Կարողանալ կիրառել զուգակցված մաթեմատիկական բանաձևեր
12. Գազերի ծավալների և դրանցում առկա մոլեկուլների թվի հարաբերությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Կարողանալ գտնել տարբեր գազային նյութերում առկա մոլեկուլների թվերի հարաբերությունը՝ ըստ դրանց ծավալների հայտնի հարաբերության:
13. Գազային խառնուրդի նյութաքանակի և զանգվածի հաշվումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Կարողանալ հաշվել խառնուրդի նյութաքանակն ըստ խառնուրդի ծավալի և հաշվել խառնուրդի զանգվածն ըստ բաղադրամասերի քանակների
14. Գազային նյութերի հատկությունների համեմատումը ըստ քիմիական բանաձևի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Կարողանալ համեմատել հավասար քանակներով վերցրած տարբեր գազերի ոչ միայն ծավալներն ու մոլեկուլների թիվը, այլ նաև ատոմների թիվը, զանգվածը, խտությունը, հարաբերական խտությունը և այլն՝ ելնելով գազի քիմիական բանաձևից:Վերհիշել ատոմի կառուցվածքը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Ավոգադրոյի օրենքի վերաբերյալ 00:07:00 հեշտ 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները Ավոգադրոյի օրենքի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա. * տարբեր նյութերի անվանումների թվարկումից ճիշտ ընտրել գազային վիճակում գտնվող նյութերի անվանումները, * հաշվել գազի ծավալն ըստ նրա նյութաքանակի, գիտենալով, որ բոլոր գազերն ունեն միևնույն մոլային ծավալը՝ միևնույն արտաքին պայմանների դեպքում * տրված նյութերից ընտրել գազային ագրեգատային վիճակում գտնվող նյութերի քիմիական բանաձևերը, գիտենալով, որ միայն հավասար քանակներով գազերը կարող են ունենալ հավասար ծավալներ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Ավոգադրոյի օրենքի վերաբերյալ 00:15:00 միջին 9Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները Ավոգադրոյի օրենքի և դրանից բխող հետևությունների վերաբերյալ. Սովորոը պետք է կարողանա. * պատկերացնել տարբեր ագրեգատային վիճակում գտնվող նյութերի կառուցվածքային մասնիկների միջև հեռավորության, հետևաբար, և ծավալի վրա ճնշման ազդեցությունը, ընտրել տրված նյութերից՝գազայինը * տարբեր նյութերի անվանումների թվարկումից ընտրել գազային նյութի անվանումը և հաշվել նրա մոլային զանգվածը, ամրապնդելով նախկին թեմաներին վերաբերող գիտելիքները * հաշվել մի քանի գազերից բաղկացած խառնուրդի ծավալն ըստ առանձին գազերի քանակների, պատկերացնելով, որ այս դեպքում գազի տեսակը որոշիչ չէ
2. Ստուգողական աշխատանք Ավոգադրոյի օրենքի և դրանից բխող հետևությունների վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 7Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները Ավոգադրոյի օրենքի և դրանից բխող հետևությունների վերաբերյալ Սովորողը պետք է կարողանա. * տեսական գիտելիքների հիման վրա գործնական հմտություններ դրսևորել, հաշվարկներ կատարել. մասնավորապես՝ գիտենալով գազային նյութերի քանակները՝ հաշվել գազային խառնուրդի ծավալը * հաշվել գազի ծավալը ըստ նրա տրված զանգվածի, կիրառել զուգակցված մաթեմատիկական բանաձևեր * հաշվել գազի քանակը, զբաղեցրած ծավալը և զանգվածն՝ ըստ գազի տրված նմուշում առկա մոլեկուլների թվի, պատկերացնելով, որ գազային նյութերի դեպքում մոլեկուլների թիվը, նյութաքանակը և ծավալը ուղիղ համեմատական են միմյանց, իսկ զանգվածը ուղիղ համեմատական է նյութի մոլային զանգվածին.

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը