Աղերի բերված անվանումներից նշի՛ր այն աղ(եր)ի անվանում(ներ)ը, որի(որոնց) ջրային լուծույթի միջավայրը հիմնային է: