Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Իոնների քանակների հարաբերության որոշում աղերի լուծույթներում 1Մ.
2. նյութերի հաղորդականության համեմատումը 2Մ.
3. Իոնի քանակ-աղի զանգված հաշվարկի իրականացում 3Մ.