Նատրիումի հիդրօքսիդի \(20\) % զանգվածային բաժնով 360 գ լուծույթի մեջ անցկացրել են 40.32 լ (ն.պ.), \(50\) % զանգվածային բաժնով ծծումբ պարունակող օքսիդ:
 
Որոշի՛ր՝
 
1. Փոխազդած օքսիդի զանգվածը (գ):
 
2. Վերջնական լուծույթում ստացված աղի զանգվածը (գ):
 
3. Վերջնական լուծույթում հայտնաբերված SO32 իոնի քանակը (մոլ), եթե աղի երկրորդ փուլի դիսոցման աստիճանը \(20\) % է:
 
 
Պատասխան 1՝  գ
 
Պատասխան 2՝  գ
 
Պատասխան 3՝  մոլ