20131119-0727-14-phan-ung-dinh-cao-trong-hoa-hoc-03.jpg
 
159.6 գ զանգվածով ցեզիումը ամբողջությամբ փոխազդել է ջրի հետ, ստացված լուծույթին ավելացրել են անհրաժեշտ քանակով երկաթի \((III)\) քլորիդ պարունակող լուծույթ:
 
Որոշի՛ր՝
 
1. Մետաղի և ջրի փոխազդեցության հետևանքով անջատված գազի ծավալը (լ, ն.պ.):
 
2. Ռեակցիաների հետևանքով ստացված նստվածքի զանգվածը (գ):
 
3\(10\) % զանգվածային բաժնով երկաթի \((III)\) քլորիդ պարունակող անհրաժեշտ լուծույթի զանգվածը (գ):
 
 
Պատասխան 1.  լ:
 
Պատասխան 2.  գ:
 
Պատասխան 3.  գ: