Ըստ ստորև գրված փոխարկումների շղթայի՝ կազմի՛ր ռեակցիաների հավասարումները.
 
CaH2X1H2OX2SO2Ca(HSO3)2
 
 
Որոշի՛ր՝ հաշվի առնելով, որ բոլոր ռեակցիաները ընթանում են քանակաչափորեն:
 
1. Կալցիումի հետ փոխազդած գազի ծավալը (լ, ն.պ), եթե ռեակցիայի հետևանքով առաջացած X1 նյութի զանգվածը հավասար է՝ 281.4 գ:
 
2. X1 նյութի և ջրի փոխազդեցության հետևանքով առաջացած պարզ նյութի քանակը (մոլ):
 
3X2 նյութի և օքսիդի փոխազդեցության արգասիքի զանգվածը:
 
 
Պատասախան 1.  լ:
 
Պատասախան 2.  մոլ:
 
Պատասախան 3.  գ: