0.7 մոլ քանակով կադմիումի\((II)\) օքսիդը վերականգնել են ածխածնով:
 
Որոշի՛ր
 
1. Վերականգնված մետաղի զանգվածը (գ)
 
2. Անջատված ածխածնի\((IV)\) օքսիդի ծավալը (լ, ն. պ.)
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.