Ավարտի՛ր ստորև գրված ռեակցիայի հավասարումը: Գրի՛ր այդ ռեակցիայի լրիվ և կրճատ իոնային հավասարումները   
 
ZnCO3+H2SO4
 
Որպես պատասխան ներկայացրո՛ւ
 
1. Ռեակցիայի մոլեկուլային հավասարման աջ մասի քանակաչափական գործակիցների գումարային թիվը:
 
2. Ռեակցիայի լրիվ և կրճատ իոնային հավասարումների ձախ մասերիի գործակիցների գումարային թիվը:
 
 
Պատասխան 1. 
 
Պատասխան 2.