download (4).jpg
 
6.5 մոլ ցինկի կարբոնատի և ավելցուկով վերցված աղաթթվի փոխազդեցությունից անջատվել է գազ: Գրի՛ր ընթացող ռեակցիայի հավասարումը և որպես պատասխան ներկայացրո՛ւ.
 
1. Ընթացող ռեակցիայի հավասարման քանակաչափական գործակիցների գումարային թիվը:
 
2. Ռեակցիայի հետևանքով անջատված գազի ծավալը (լ, ն.պ.):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.