Ավարտի՛ր ստորև գրված ռեակցիայի հավասարումը և որոշի՛ր ռեակցիայի հետևանքով առաջացած նստվածքի զանգվածը (գ), եթե ռեակցիայի ընթացքում ծախսվել է 3 մոլ քանակով թթու, իսկ ռեակցիան ընթացել է քանակաչափորեն:
 
K2SiO3+H2SO4 
 
Պատասխան՝