download.png
 
112 լ (ն.պ.) ամոնիակը շիկացած ցինկի օքսիդի վրայով անցկացնելիս ընթանում է օքսիդավերականգման ռեակցիա:
 
Որոշի՛ր
 
1. ռեակցիայի հետևանքով անջատված գազի ծավալը (ն.պ., լ)
 
2. վերականգման արգասիքի զանգվածը (գ)
 
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.